MPSC Steno-Typist Bharti 2022 | MPSC “लघुलेखक” पदांची जाहिरात प्रसिद्ध

MPSC Steno-Typist Bharti 2022

MPSC Steno-Typist Bharti 2022 : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील टंकलेखक/लघुटंकलेखक गटसंवर्गातील पद …

Read more

MPSC कडून कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पदांसाठी भरती जाहीर

mpsc-live-stock-development-officer-maharashtra-animal-husbandry-service-group-a-advertisement

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आस्थापनेवरील पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट-अ (सर्वसाधारण …

Read more

MIDC Result 2021 Declared

MIDC Result 2021

MIDC Result 2021 Declared : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडलातील 865 रिक्त पदे भरण करीता सन २०१९ मध्ये जाहिरात …

Read more