MPSC Combine Question Papers with Answers pdf | MPSC Combine Previous Year Question Papers

Latest Update : आज दिनांक 06/May/2022 रोजी आयोगाने MPSC Prelims Answer Key for Group B Subordinate Service Exam Pdf Format मध्ये जाहीर केलेली आहे खाली Scroll करून Download करून घ्या.

MPSC Combine Prelims Final Answer key pdf 2020-2021 आयोगाने Publish केलेली आहे. Answer Key खाली Share केलेली आहे.

या Article मधे MPSC Combine Question Papers with Answers pdf म्हणजेच संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका आणि उत्तर पत्रिका (mpsc combine previous year question papers) PDF Format मधे Download करण्यासाठी Available करून दिलेले आहेत..

MPSC Combined Question Papers with Answers pdf 2021-2022

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim Exam 2021-2022 (ASO-STI-PSI)

MPSC Combine Question Paper 2021 PDF download

MPSC Combine Question Paper 2021 PDF download
[Question Paper]
Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2021 [First Answer Key]
Update : 02/03/2022
Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2021 [Final Answer Key]
Update: 06/May/2022
Download

MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2020-2021

MPSC Combine Group ‘B’ Prelim Exam 2020-2021 (ASO-STI-PSI)

mpsc combine pre question paper 2020-2021 (ASO-STI-PSI)

MPSC Subordinate Services Prelim 2020 [Question Paper]Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2020 [First Answer Key]Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2020 [Final Answer Key] Download

MPSC Combine Mains 2020 Question Paper With Answer Key (ASO-STI-PSI) 2020-2021

MPSC Subordinate Services Mains 2020 Paper – 1 (Que. Paper)Coming Soon
MPSC Subordinate Services Mains 2020 Paper – 1 (Ans. Key) Coming Soon

 

 • MPSC ASO Mains 2020 Question Paper 2 (ASO-STI-PSI)
MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 (Que. Paper)Coming Soon
MPSC ASO Mains 2020 Paper 2 (Ans. Key)Coming Soon

 • MPSC STI Mains 2020 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2020 Paper 2 (Que. Paper)Coming Soon
MPSC STI Mains 2020 Paper 2 (Ans. Key)Coming Soon

 • MPSC PSI Mains 2020 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 (Que. Paper)Coming Soon
MPSC PSI Mains 2020 Paper 2 (Ans. Key)Coming Soon


हे सुद्धा वाचा: महत्वाच्या Links :

MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2019

 • mpsc combine pre question paper 2019 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelim 2019 (Ans. Key)Download


MPSC Combine Mains 2019 Question Paper With Answer Key (ASO-STI-PSI)

 • MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 1 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper – 1 (Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2019 Paper – 1 (Ans. Key)Download

 

 • MPSC ASO Mains 2019 Question Paper 2 (ASO-STI-PSI)
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC STI Mains 2019 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2019 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2019 Paper 2 (Ans. Key)Download


MPSC Combined Question Papers with Answers pdf 2018

 

 • mpsc combine prelims question paper 2018
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Question Paper)Download
MPSC Subordinate Services Prelims 2018 (Ans. Key)Download


MPSC Combine Mains 2018 Question Paper With Answer Key (ASO-STI-PSI)

 • MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 1 (ASO-STI-PSI)
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 (Que. Paper)Download
MPSC Subordinate Services Mains 2018 Paper 1 (Ans. Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2018 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC ASO Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC STI Mains 2018 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC STI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2018 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Que. Paper)Download
MPSC PSI Mains 2018 Paper 2 (Ans. Key)Download


Important Note:

आयोगाने प्रथमच 2018 पासून MPSC (ASO-STI-PSI) Exam या तिन्ही Exams साठी एकत्रित prelims Exam घेण्याचे ठरविले. 2018 पासूनच या तिन्ही Exams साठी prelims Exam एकत्रितरित्या MPSC Combine Group B Services या नावाने घेतली जात आहे.

या तिन्ही exams ची फक्त prelims Exam एकत्रितरित्या होत असते, मात्र Mains Exam वेगवेगळी घेतली जाते (फक्त Mains Paper – 1 एकत्रित होतो.) 2017 पर्यंत या तिन्ही Posts साठी prelims Exam वेगवेगळी घेतली जात होती. त्यामुळे 2017 पर्यंत या तिन्ही Exams साठीचे prelims Question Papers वेगवेगळे दिसतील.

Note: Sales Tax Inspector चे नाव बदलून State Tax Inspector असे झालेले आहे.


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2017

 • mpsc combine prelims question paper 2017 (ASO-STI-PSI)

 

MPSC Combine Prelims (ASO-STI-PSI) (Question Paper) 2017Download
MPSC Combine Prelims (ASO-STI-PSI) (Answer Key) 2017Download

MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2017

 • MPSC ASO Mains 2017 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2017 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2017 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2017 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2017 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2017 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2016

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam 2016 (ASO-STI-PSI) 
ASO Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2016Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam 2016 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2016 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2016 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2016 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2016 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2016 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2016 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2015

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2015
ASO Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2015Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2015 (PSI Exam Not Conducted In 2015)Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2015

 • MPSC ASO Mains 2015 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2015 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2015 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2015 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2015 Question Paper 1 (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2015 Question Paper 2 (Not Conducted In 2015)
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2015 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2014

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Exam (ASO-STI-PSI) 2014
ASO Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2014Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Group ‘B’ Mains Exam (ASO-STI-PSI) 2014

 • MPSC ASO Mains 2014 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2014 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2014 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2014 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2014 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2014 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2013

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Prelims Question Papers With Answer Key (ASO-STI-PSI) 2013
ASO Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2013Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)


MPSC Combine Exam Mains Question and Answer Key 2013 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2013 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2013 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2013 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2013 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2013 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2013 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2012

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Exam (Subordinate Services)(ASO-STI-PSI) Prelims Question and Answer Key 2012
ASO Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2012Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 


MPSC Combine Mains Question Papers and Answer Key 2012 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2012 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2012 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2012 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2012 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2012 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2012 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2 (Answer Key)Download

 


MPSC Combine Question Papers with Answers pdf 2011

 

 • MPSC Combine Group ‘B’ Exam Prelims Question and Answer Key 2011 (ASO-STI-PSI)
ASO Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
STI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)
PSI Prelims 2011Download (Que. Paper)Download (Ans. Key)

 


MPSC Combine Mains Question Papers and Answer Key 2011 (ASO-STI-PSI)

 • MPSC ASO Mains 2011 Question Paper 1
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC ASO Mains 2011 Question Paper 2
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2011 Question Paper 1
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC STI Mains 2011 Question Paper 2
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC STI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2011 Question Paper 1
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1 (Answer Key)Download

 • MPSC PSI Mains 2011 Question Paper 2
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Question Paper)Download
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2 (Answer Key)Download


MPSC combined Group ‘B’ Exam विषयी सामान्य माहिती (आपण नवीन उमेदवार असल्यास ते वाचा), त्याचबरोबर खाली MPSC Combine Question Papers with Answers pdf (From 2011 to 2021) Download साठी Share केलं आहे.

मला आशा आहे कि, mpsc combined question paper with answer in marathi pdf and MPSC Group b Mains Question Paper एकाच Page वर Available करून दिल्यामुळे तुमचा वेळ नक्कीच वाचणार, आपल्या मित्रांसोबत Share करा आणि हो काही प्रश्न,आणखीन कुठल्याही Subject चे MPSC Study Material हवे असल्यास Comment करा..Thank You…


FAQ

Que. 1. How many papers are there in MPSC combined prelims?

Ans. MPSC combined Prelims मध्ये सामान्य क्षमता चाचणी नावाचा एक Paper असतो. ज्यात 100 प्रश्नांसाठी 100 Marks असतात.

Que. 2. How many papers are there in MPSC combined Mains?

Ans. MPSC combined Mains मध्ये दोन Papers असतात.
Paper – 1 मध्ये मराठी (१०० गुण – ५० प्रश्न), इंग्रजी (६० गुण – ३० प्रश्न), सामान्य ज्ञान (४० गुण – २० प्रश्न)
Paper – 2 मध्ये सामान्य क्षमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान (२०० गुण – १०० प्रश्न) या नावाने Paper असतो.

Que. 3. Does MPSC combined prelims have negative marking?

Ans. होय, 25% म्हणजेच 1/4 Marks एका चुकीच्या प्रश्नावर वजा केला जातो.

Que. 4. Does MPSC combined exam have interview?

Ans. फक्त पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी मुलाखत ४० गुणांसाठी घेण्यात येते.

1 thought on “MPSC Combine Question Papers with Answers pdf | MPSC Combine Previous Year Question Papers”

 1. an amazing information shared by the author with details post.
  thank you for sharing such informative information.

  Reply

Leave a Comment